Arhitektura,  Istorija,  OBZORJA PROŠLOSTI,  PALETA RAVNICE

KAŠTEL PORODICE KOVAČ U RIĐICI

Krajem 18. i početkom 19. veka Habzburška monarhija je, kao izvor prihoda carske blagajne, ispražnjene u ratovima protiv Francuske, počela da prodaje deo komorskih poseda u Bačkoj. Tako je, na samom početku 19. veka, Riđica postala posed mađarske vlastelinske plemićke porodice Kovač, a susedni Stanišić postao je posed porodice Redl.

Rodonačelnik plemićke porodice Kovač bio je Pavle (Pal) Kovač, koji se, početkom 17. veka, istakao u pograničnim borbama protiv Turaka kao konjički kapetan tvrđave Filek (Filakovo u Slovačkoj), te je 1613. g. dobio plemićku titulu od kralja Matije II (na to ukazuju i tri odsečene turske glave prikazane u porodičnom plemićkom grbu). Njegov potomak bio je, krajem 18. veka, Emerik (Imre) Kovač (1758-1829), sin Andraša Kovača i nekadašnji upravnik jednog od velikih imanja kneževske porodice Grašalković. Njemu je, za iznos od 61.994 forinte (delom su to bile i donacije državi tokom trajanja ratova), ustupljen posed Riđica, što je i zvanično potvrđeno poveljom cara Franca I, izdatom 10. jula 1801. godine. Imre Kovač je svečano uveden u posed početkom oktobra iste godine, a dobio je i pravo da svom plemićkom prezimenu doda i pridev „riđički“, odnosno „od Riđice“.

Plemićki grb porodice Kovač iz Riđice
Prepis carske povelje kojom je Emeriku Kovaču darovano pravo na posed Riđicu iz 1801. god.

Na njegovom novom posedu tada je živelo 165 pretežno srpskih porodica, koje su zakupljivale komorsku zemlju. Riđički Srbi su, nakon te kupovine, postali vlastelinski kmetovi, a novi posednik Riđice počeće odmah i intenzivno da naseljava mađarske, slovačke i nemačke porodice, mahom iz Peštanske županije, ali i iz drugih krajeva, pa i okoline Baje.

Prema podacima iz 1805. g. atar Riđice, zapisane kao posed porodice Kovač, zahvatao je 15.428 požunskih jutara (od 1.100 kv. hvati) i 392 kv. hvata. Selo se prostiralo na 422 jutra i 322 kv. hvata, obradivo zemljište zauzimalo je 5.730 jutara i 962 kv. hvata, senokosa je bilo 3.221 jutro i 861 kv. hvat, pašnjaci su se prostirali na 2.613 jutara i 1.007 kv. hvati, vinogradi na 235 jutara i 550 kv. hvati, zemljište gospodarske ciglane zauzimalo je 16 jutara i 130 kv. hvati, bare i slatinaste livade 229 jutara i 674 kv. hvata, javni putevi i ulice prostirali su se na 54 jutra, a 2.914 jutara i 236 hvati pripadalo je neposredno vlasniku poseda Emeriku Kovaču. On je na svom zemljištu imao i 200 jutara vinograda, kao i veliki rasadnik, koji je do 1848. g. bio jedan od najvećih na čitavom prostoru Habzburške monarhije.

Atar Riđice kao posed plemićke porodice Kovač na mapi iz 1805. god.

Već 1806. g. vlastelin Emerik Kovač završio je gradnju svog jednospratnog slobodnostojećeg kaštela u kasnobaroknom stilu, podignutom u selu, na uzvišenju površine 26 jutara, kraj koga je tekla reka Plazović. Kaštel je sagradio zidar Bišof iz grada Baje, a na izgradnji je kulučilo stanovništvo Riđice (ovde su se nalazile ruševine nekog starog zamka, koje su još 1685. g. bile zabeležene na zemljopisnoj mapi Bačke). U zdanju, koje je bilo za nekoliko desetina metara uvučeno od linije ulice, nalazilo se 16 prostorija, od kojih su tri bile dvorane.

Prednja i zadnja strana kaštela na fotografijama s početka 20. veka

Zamak je bio okružen stablima lipe, a oko njega je nešto kasnije formiran park u engleskom stilu, po projektu češkog baštovana Franca Hitera, sa raznim drugim ukrasnim i plemenitim stablima, te sa žbunjem i velikom cvetnom rundelom, kao i sa cvetnim lejama. U parku se nalazio i staklenik (staklena bašta). Imanje sa kaštelom bilo je ograđeno ogradom od stubova i zeleno obojenih letava između njih, a park je zasebno bio ograđen visokim zidom. Unutar imanja tekao je Kiđoš, preko koga se prelazilo drvenim ili zidanim mostićima. Tu je bila i omanja vodenica-potočara (srušena je 1926), te vinograd sa povrtnom baštom. Kasnije su na ovom imanju podignute i dve velike magacinske zgrade (ambara sa muljaricom) sa stajama, a u zasebnom i ograđenom dvorištu nalazile su se štale i svinjci. Iza njih je bila podignuta duga i velika kuća za poslugu. Na kraju se nalazilo i nekoliko zasebnih i ograđenih porodičnih kuća za zaposlene u parku i kaštelu. U samom kaštelu nalazila se velika i dragocena biblioteka, sa vrednim starim knjigama i rukopisima (osim ostalog i sa plemićkom poveljom rodonačelnika ove porodice Pala Kovača iz 1613. godine, kao i sa proglasom Ferenca Rakocija iz 1703. godine).

Kaštel na mapama sela Riđice iz 1870. i 1902. god.

U Kovačev kaštel dolazile su brojne značajne ličnosti tadašnjeg društvenog života – sveštenici (katolički i pravoslavni), nadbiskupi, veliki župani i županijski dostojanstvenici, oficiri, plemići, pa i sam Lajoš Košut, predvodnik Mađarske revolucije 1848/49. godine. Odavde se kretalo i u lov, sa desetinama ili stotinama hajkača, te sa lovcima na kolima i konjima (u ataru je tada još bilo srna, zečeva, divljih svinja, pa i vukova, te divljih pataka i gusaka). Priređivane su povremeno i raskošne zabave, sa balovima, vatrometima i bengalskim vatrama, kada je kaštel bio osvetljen svećama i kandilima.

Izvestaj o proslavi imendana Mihalja Kovača (Emerikovog sina) u njegovom kaštelu i parku u Riđici na prvoj strani peštanskog lista “Hazais Kulfoldi Tudositasok” iz oktobra 1829. god.

Potomci Emerika Kovača (sinovi i unuci) neće održati veliko imanje i živeće u materijalnom rasulu, životom propale plemićke porodice, kojoj je u Riđici ostao još samo deo od nekadašnjeg velikog imanja. Preostalo imanje porodice Kovač (kaštel i 1.009 katastarskih jutara zemlje) dobio je u posed, krajem 19. veka, nekadašnji njihov lekar Alajoš Lolok, koji je bio vlasnik Kovačevog imanja i nakon Prvog svetskog rata. Zemljišni posed (nešto umanjen agrarnom reformom), Lolok je tada rasparčao i rasprodao. Posednik nekadašnjeg kaštela porodice Kovač postao je 1929. g. Mata Jerković, inače Bunjevac, imućni optant koji se u Riđicu doselio iz Baje posle Prvog svetskog rata. On je, pritisnut dugovima, bezuspešno pokušao da kaštel proda državi za maloletnički kazneno-popravni dom, a isekao je i iskrčio uzorni stari park pored kaštela i prodao ga kao građevinsko i ogrevno drvo.

Vlastelin Jožef Kovač ispred svog kaštela, druga polovina 19. veka (iz fotomonografije ‘Riđica’ Lj. Kožula)
Mata Jerković, vlasnik kaštela tokom 1930-ih, sa prijateljima, kraj zdanja kaštela (iz fotomonografije ‘Riđica’ Lj. Kožula)

Unutrašnjost kaštela početkom 20. veka (iz fotomonografije ‘Riđica’ Lj. Kožula)

Mada trenutno potpuno ruiniran, kaštel je u osnovi sačuvan do danas. Nakon oslobođenja je nacionalizovan i u njemu je smeštena riđička osnovna škola, a kada je 1963. g. škola preseljena u novosagrađeno zdanje, kaštel je pripao ovdašnjoj zadruzi, pa je uklonjen njegov ulazni i čelni deo, koji je predstavljao reprezentativan arhitektonski detalj ove građevine, te je ona, nakon toga, izgubila na svojoj dopadljivosti i izvornosti. Krajem 20. veka zdanje je potpuno opljačkano i devastirano, što je doprinelo njegovom daljem propadanju. Od 2017. g. nekadašnji kaštel porodice Kovač nalazi se u posedu Grada Sombora, koji je pokrenuo izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ovog istorijskog zdanja.

Kaštel kada je služio kao školsko zdanje 1950-ih (iz fotomonografije ‘Riđica’ Lj. Kožula)
Riđički đaci ispred škoskog zdanja – nekadašnjeg kaštela, 1954. god. (iz fotomonografije ‘Riđica’ Lj. Kožula)

Današnji izgled kaštela (prednja i zadnja strana zdanja)

M. S. 

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.