SLAVNI SINOVI RAVNICE,  Znamenite ličnosti

NIKOLA VUKIĆEVIĆ – UTEMELJITELJ SAVREMENE SRPSKE PEDAGOGIJE

Nikola Vukićević je rođen u Somboru, na Aranđelovdan, 8/20. novembra 1830. godine. Poticao je iz dve stare i ugledne somborske poro­dice (deda po majci, sveštenik Atanasije Zarić, bio je najbliži saradnik Avrama Mrazovića, dugogodišnji katiheta i nastavnik somborske „Norme“). Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, prva dva razreda gimnazije u Segedinu, treći i četvrti razred po­lagao je u Baji, a peti i šesti razred gimnazije pohađao je u Srem­skim Karlovcima, gde je bio najbolјi đak u svojoj generaciji. Još kao 15-togodišnji mladić nalazio se u martu 1845. g. među 72 osnivača Srpske čitaonice u Somboru.

Zapis o krštenju Nikole Vukićevića iz matične knjige krštenih somborske Svetođurđevske crkve
Kuća u kojoj je rođen, gde je proživeo ceo život i u kojoj je preminuo Nikola Vukićević (na mestu današnje Konjovićeve palate u somborskoj glavnoj ulici, gde se sada nalazi poslastičarnica “Dubrava”)

Prve literarne radove Vukićević je objavio 1846. g. u „Srpskom narodnom listu“ i almanahu „Dragolјub“, a 1847. u omladinskom li­stu „Slavjanka“. Kasnije je, tokom pedesetih godina XIX veka, pisao za časopise „Sedmica“, „Svetovid“ i Letopis Matice srpske, kao i za „Srbski dnevnik“.

Godine 1846/47. pohađao je studije filozofije na Univerzite­tu u Pešti, koje je prekinuo zbog revolucije 1848. godine. Studije filozofije završio je 1850. godine. Posle jednogodišnjeg lečenja u Grefenbergu (Austrija), privatno je 1852/53. g. pohađao studije bogoslovije u Sremskim Karlovcima, ali zbog sukoba patrijarha Josifa Rajačića i vladike bačkog Platona Atanackovića, nije dobio dozvolu da polaže završne ispite.

Na predlog prote Vasilija Kovačića, Nikola Vukićević je 17/29. oktobra 1853. g. imenovan za privremenog profesora u Srpskoj učitelјskoj školi (Preparandiji) u Somboru, gde je predavao istoriju, aritmetiku i nemački jezik, a uskoro i crkvenoslovenski jezik, kao i srpski jezik i stilistiku.

Potpis Nikole Vukićevića kao “zastupnog nastavnika” somborske Preparandije izb 1853. god.

Godine 1854. Nikole Vukićević se oženio sa Melanijom, rođ. Rakić, s kojom će u braku provesti 50 godina i izroditi šestoro dece, od kojih će ih samo dvoje nadživeti (njihova ćerka Vera majka je znamenitog somborskog, vojvođanskog i srpskog slikara Milana Konjovića).

Zapis o venačnju Nikole Vukićevića i Melanije Rakić iz matične knjige venčanih somborske Svetođurđevske crkve

Široko obrazovanje, naučna znatiželјa i poznavanje jezika omogućili su Nikoli Vukićeviću da se upozna sa najvažnijim savremenim znanjima tadašnje evropske pedagogije, didaktike, metodike, psihologije i logike, a dolaskom dr Đorđa Natoševića na čelo Škol­ske uprave za Vojvodstvo Srpsko i Tamiški Banat, Vukićević je zapo­čeo svoj pedagoški rad, koji je bio usmeren, pre svega, na preoblikovanje nastave u somborskoj Preparandiji. Dobivši podršku Đorđa Natoševića (kome će naredne tri decenije biti najbliži saradnik i prijatelј), Vukićević već od 1857/58. g. počinje da predaje sve peda­goške predmete u Srpskoj učitelјskoj školi, a u leto 1858. g. drži u Somboru šestonedelјni tečaj za oko 150 srpskih učitelјa sa područja Vojvodine i Hrvatske. S proleća iste godine Nikola Vukićević je postavlјen i za upravnika somborskih srpskih osnovnih škola i na toj dužnosti ostaće duže od pola veka, sve do 1909. godine. Od 1861. g. Nikola Vukićević je postao redovan profesor („glavni nastavnik“) u somborskoj Preparandiji, u kojoj, uz pomoć tadašnjeg upravitelјa, mladog somborskog prote Đorđa Brankovića (kasnije patrijarha Georgija), počinje temelјno preoblikovanje pro­cesa nastave, kao i znatno pobolјšanje uslova za rad škole.

Dr Đorđe Natošević i somborski prota (kasnije patrijarh) Đorđe Branković
Svedočanstvo učenika somborske Preparandije sa potpisima Nikole Vukićevića i dr Đorđa Natoševića

Nikola Vukićević šezdesetih godina 19. veka započinje i plod­nu spisatelјsku delatnost, koja će trajati naredne tri decenije. Objavio je dvadesetak knjiga, udžbenika i metodičkih priručnika, od koji će pojedini biti nagrađeni i nalaziće se dugo u upotrebi kako u srpskim školama u Habzburškoj monarhiji, tako i u Srbiji i Crnoj Gori. Ujedno, od početka 1866. godine, Vukićević je postao glavni urednik prvog srpskog pedagoškog časopisa „Školski list“, koji će u Somboru izlaziti (uz prekid između 1870. i 1880. g.) sve do kraja 1903. godine. Tokom 1866. i 1867. g. Vukićević je pokrenuo i uređivao i prvi srpski časopis za decu „Prijatelј srbske mladeži“. U ovim časopisima on je bio i najplodniji pisac, sa stotinama napisa­nih članaka iz pedagoške struke, istorije, veronauke i drugih obla­sti vezanih za školu i nastavu. Od 1863. g. bio je počasni član Matice srpske, 1883. g. primlјen je za dopisnog člana Srpskog učenog društ­va, a 1892. g. postao je i počasni član Srpske kralјevske akademije. Od 1873. g. bio je i član Hrvatskog pedagoško-književnog zbora. Odlikovan je srpskim ordenom Sv. Save i crnogorskim Danilovim ordenom.

“Školksi list” i “Prijatelj srbske mladeži” – časopisi koje je uređivao Nikola Vukićević
Naslovne strane neke od knjiga Nikole Vukićevića

Vukićević je 1861. i 1879. g. bio i somborski poslanik na Srpskom crkveno-narodnom saboru u Sremskim Karlovcima. U prvo vreme svog političkog rada bio je blizak idejama i stranci Sveto­zara Miletića, da bi, od polovine osamdesetih godina 19. veka, na­kon rascepa Miletićeve stranke, pristupio tzv. „Notabilitetima“, koje je predvodio Somborac Nika Maksimović.

Blagoveštenski sabor 1861 . god. (Nikola Vukićević je zaokružen, krajnje desno na slici)

Godine 1871. Nikola Vukićević je izabran za člana Srpskog narodnog školskog saveta, a od jeseni iste godine postao je i upravnik somborske Srpske učitelјske škole. Naredne dve decenije predstavlјaće klјučno doba za preobražaj ove škole, koja će, od skromne usta­nove za dvogodišnje obrazovanje učitelјa, zahvalјujući Vukićeviću postati najvažniji srpski pedagoški centar druge polovine 19. i početka 20. veka. Školovanje je, za vreme njegove uprave, postalo prvo trogodišnje (od 1871), pa četvorogodišnje (od 1896), a umesto u sta­rom i oronulom zdanju, odvijalo se u dve savremene i dobro opremlјene školske zgrade. Preparandija, koja je na početku prosvetnog rada Ni­kole Vukićevića imala svega dvadesetak učenika i tri nastavnika, na kraju njegovog profesorskog i upravničkog rada (1903. g.) imala je preko dvesta učenika i učenica i 15 redovnih i pomoćnih profeso­ra i nastavnika. Od 1875. do 1903. g. Vukićević je obavlјao i dužnost upravnika Srpske više devojačke škole u Somboru.

Potpis Nikole Vukićevića kao upravnika somborske Preparandije
Nikola Vukićević na naslovinim strana srpskih časopisa “Javor” i “Srpska zora” 1878. god.

Nakon smrti dr Đorđa Natoševića, Nikola Vukićević je 1887. g. postavlјen za privremenog školskog nadzornika svih srpskih veroispovednih i narodnih škola na prostoru Karlovačke patrijaršije, a ovu dužnost obavlјaće narednih 16 godina.

Nikola Vukićević

Mada je u svojim pedagoškim shvatanjima i radu primenjivao najsavremenija znanja, pre svega, tada najrazvijenije nemačke pedagogije, Vukićević je ostao snažno privržen hrišćanskoj veri i pravoslavnoj crkvi, na čijim učenjima je, do kraja života, temelјio svoja moralna opredelјenja i lјudska i profesionalna na­čela. Zbog toga je, često, bio osporavan i napadan, povremeno i na izrazito nedoličan način, posebno u novosadskom radikalskom li­stu „Zastava“, kao i u pedagoškim listovima levičarskih pogleda i usmerenja.

Nikola Vukićević (sedi u sredini drugog reda od dole) sa učenicima završne godine somborske Preparandije 1893. god. (u sredini prvog ili gornjeg reda je Jovan Dučić, budući znameniti srpski pesnik)
Nikola Vukićević (sedi u sredini drugog reda od dole) sa učenicima završne godine somborske Preparandije 1894. god. (šesta sa desne strane u donjem redu je buduća književnica Isidora Sekulić)
Proslava 40 godina prosvetnog i pedagoškog rada Nikole Vukićevića 1893. god. (u sredini je isidora Sekulić)

Nakon 50 godina profesorske i 32 godine upravničke službe u somborskoj Srpskoj učitelјskoj školi, Nikola Vukićević je penzi­onisan 1. januara 1904. godine. Sve do proleća 1909. g. nalazio se na dužnosti upravnika srpskih osnovnih škola u Somboru, a od 1904. g. bio je i potpredsednik Srpskog narodnog školskog saveta.

Sa nastavničkim zborom Srpske učiteljske škole – Preparandije, 1900. god.
Zdanje somborske Preparandije (zadužbina njenog nekadašnjeg upravnika, patrijarha Georgija Brankovića), u kojoj se od 1895. god. nalazila Vukićevićeva upravnička kancelarija (tri prozora u prizemlju, u ovalnom delu zdanja)
Poslednja fotografija Nikole Vukićevića, sa nastavnicima Srpske osnovne škole u Somboru, oko 1908. god.

Umro je u Somboru 26. oktobra / 8. novembra 1910. godine, 13 dana pre svog 80. rođendana, u istoj kući u kojoj se i rodio. Sahranjen je dva dana kasnije, na velikom sprovodu, a Somborci su dostojno ožalili svog znamenitog sugrađanina.

Parta koju je objavio profesorski zbor somborske Preparandije povodom smrti svog nekadašnjeg višedecenijskog upravnika i profesora i naslovna strana beogradskog lista “Učitelj” objavljena nakon smrti Nikole Vukićevića
Nadgrobni spomenik Nikole Vukićevića na somborskom Velikom pravoslavnom groblju

Nјegove zasluge za opstanak, razvoj i značaj somborske Preparandije, srpskog školstva u Habzburškoj monarhiji, ali i u Srbiji i Crnoj Gori, kao i zasluge za razvoj školske nastave i srpske pedagoške misli, mogu ponovo da budu iskazane kroz reči Petra Despotovića, koji je u svojoj knjizi „Istoriska pedagogika“ (Beo­grad, 1902), o Nikoli Vukićeviću zapisao: „On je, istina, u pedago­gici autodidakta, ali se studijom i predanošću svom pozivu brzo istakao kao najčuveniji pedagog u srpskom narodu […] Udruživ se sa dr Đ. Natoševićem, postao je ocem srpske moderne pedagogike a najvrednijim nastavnikom razumnog rada u školi. Malo je nastav­nika, koji su svoje učenike mogli toliko za svoj poziv oduševiti, kao što je on to mogao. Kraj istinske pobožnosti, on je u svojih uče­nika umeo da razvije i silno nacionalno osećanje, kojim se i danas odlikuju svi njegovi stariji vaspitanici“.

Portret dede (Nikole Vukićevića) – jedan od prvih potznatih radova tada 16-togodišnjeg Milana Konjovića (ulje na platnu, 1914)

Rezultatima svog ukupnog delovanja, ogromnom i nepresušnom radinosti, upornim stremlјenjima ka savremenom, nepokolebivim načelima i vatrenim rodolјublјem, Nikola Vukićević, i sto godina nakon smrti, ostaje istinski veliko i svetlo ime srpske prosvete devetnaestog stoleća.

Nikola Vukićević (Sava Stojkov, ulje na platnu, 1999)
Nikola Vukićević (Vula Kereklidu, ulje na platnu, 2008)

Sombor se dostojno odužio svom velikanu pedagoške misli. Po njemu je nazvana ulica pored starog zdanja Preparandije (danas zdanja Pravoslavne crkvene opštine), kao i nekadašnja najstarija srpska osnovna škola u Somboru. Povodom stogodišnjice smrti Nikole Vukićevića somborski Pedagoški fakultet, koji je baštinik i nastavljač duge tradicije obrazovanja učitelja u Somboru organizovao je izložbu posvećenu životu i delu Nikole Vukićevića (u istorijskom zdanju Preparandije, upravo u nekadašnjoj upravničkoj kancelariji Nikole Vukićevića), a objavio je i predstavio (u zdanju Županije) monografiju “Nikola Đ. Vukićević (1830-1910)”. Autor izložbe i pisac monografije bio je potpisnik ovog priloga.

Monografija o Nikoli Vukićeviću (Sombor, 2010)
Sa promocije monografije u Velikoj sali somborske Županije, 8. novembra 2010. god.
Detalj sa izložbe o Nikoli Vukićeviću u zdanju somborske Preparandije (u njegovoj nekadašnjoj upravničkoj kancelariji), 2010. god.

Milan Stepanović

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.