Istorija,  OBZORJA PROŠLOSTI

SOMBORSKI NASTASIĆI

Nastasići su jedna od najstarijih somborskih srpskih porodica, koja je u gradu najranije zabeležena na popisu komorskih stanovnika Sombora iz 1725/26. godine, kada su zapisani preci ove porodice Jovan i Živan Anastasić. Činjenica da su najstarije zapisani žitelji Sombora sa ovim prezimenom bili komorski podanici, a ne graničari (čije su porodice u gradu predstavljale većinu), mogla bi da ukazuje na starosedelačko poreklo Nastasića u Bačkoj, odnosno na mogućnost da su njihovi preci ovde boravili još u vreme turske uprave.

Već na sledećem popisu somborskih komorskih stanovnika iz 1728. g. u Somboru su zapisani Jovan i Sava Nastasić, sa današnjim oblikom prezimena, koje će se ustaliti i kod njihovih potomaka.

Fragment ćiriličnog popisa somborskih komorskih stanovnika iz 1728. god. (uokvirena su imena Jovana i Save Nastasića)

Na popisu somborskih komorskih stanovnika kojima je 1740. g. usled velike hladnoće i nedostatka stočne hrane lipsavala marva, zabeležen je Sava Nastasić, kome su lipsale četiri krave, šestoro jednogodišnje i petoro dvogodišnje junadi, tri konja i deset ovaca. Sava Nastasić je zapisan kao komorski stanovnik Sombora i na popisu načinjenom oko 1742/43. godine.

Na popisu somborskih graničara zabeležen je 1745. g. Dmitar Anastasić, ali kako se on sa tim prezimenom, ni pre ni posle toga, ne beleži među popisanim Somborcima, nije pouzdana njegova pripadnost somborskim Nastasićima (moguće da je reč o jednokratnom zapisu sa patronimom ili matronimom – prezimenom po imenu oca ili majke).

Na prvom poreskom popisu somborskih stanovnika nakon dobijanja statusa slobodnog i kraljevskog grada, iz 1750. godine, među popisanim starešinama somborskih porodica zabeleženi su Živko Nastasić, sa kućnim brojem 303 i kućištem veličine 200 kvadratnih hvati, koji je posedovao vinograd površine 2.525 kv. hvati, kao i 18 starih jutara zemlje, sa godišnjim poreskim obavezama od 6,56 forinti, te Sava Nastasić, sa kućnim brojem 1009 i sa kućištem veličine 200 kvadratnih hvati, koji je posedovao i 7.005 kv. hvati vinograda, kao i 144 stara jutra oranica i senokosa (staro jutro je zemljišna mera od 2.000 kv. hvati), sa godišnjom poreskom obavezom od 24,40 forinti.

Živko i Sava Nastasić u prvoj poreskoj knjizi stanovnika slobodnog i kraljevskog grada Sombora iz 1750. god.

Sava i Živko Nastasić zapisani su i kao poreski obveznici na popisu somborskih stanovnika iz 1755. godine.

U ovo vreme, pedesetih godina 18. veka, dve grane somborskih Nastasića podižu svoje salaše u atarima okolnih gradskih pustara Čičovi (Sava Nastasić) i Bukovac (Živko Nastasić).

Sava Nastasić je 1753. g. zabeležen sa prinosima od 141 krstine pšenice (preko sedam tona zrna), 52 krstine ječma i 34 krstine zobi. Godine 1759. na ispaši, na pustari Pačir (koju zakupljuju somborski građani), nalazi se i 25 grla rogate marve u vlasništvu Somborca Save Nastasića, koji u ataru Čičova 1764. g. uzgaja i 111 ovaca. Prema popisu iz 1763. g. Sava Nastasić je imao prinose iz vinograda od 20 urni vina (blizu hiljadi litara), a Živko Nastastić 13 urni vina. Obojica su 1764. g. zapisani kao vlasnici salaša i poseda u atarima Čičova (Sava Nastasić) i Bukovca (Živko Nastasić).

Somborske pustare (salaška naselja) Bukovac i Čičovi, na mapi iz 1767. god.

U popisu vlasnika žitarica na posedima somborskih salašara iz 1767. g. zapisani su u ataru Čičova Sava Nastasić (sa požnjevene 383 krstine pšenice ili 19,6 tona zrna, 72 krstine ječma i 20 krstina zobi), Todor Nastasić (sa 96 krstina pšenice, 22 ječma i 50 zobi) i Gaja Nastasić (sa 73 krstine pšenice, 30 ječma i 15 krstina zobi).

Na popisu vlasnika imanja iz 1775. g. kao posednici salaša i zemlje u prigradskom salaškom naselju Čičovi zapisani su Gaja Nastasić (vlasnik 29 jutara), Todor Nastasić (vlasnik 15 jutara) i Sava Nastasić (vlasnik 71 jutra zemlje). Istovremeno, kao posednika salaša i 13 jutara zemlje u ataru Bukovca popisan je Živan Nastasić.

U zemljišnoj knjizi Sombora iz 1783. g. sa zemljišnim posedima zapisani su Gaja Nastasić (25 jutara i 830 hvati na jednoj parceli) i Sava Nastasić (86 jutara i 1.379 hvati na pet parcela), obojica u ataru Čičova, kao i 1783 Jovan Nastasić (15 jutara i 543 hvata na jednoj parceli) u ataru Bukovca.

Atari Bukovca (levo) i Čičova (desno) na mapi Sombora (sa projektovanim kanalom) izrađenoj između 1782. i 1785. god.

Popis somborskih građana pravoslavne veroispovesti, koji je, radi poreskih davanja za izgradnju somborske Male pravoslavne crkve (Sv. Jovana Preteče) i Svetuspenske kapele na Velikom pravoslavnom groblju, 1788. i 1790. g. načinila somborska Srpska pravoslavna crkvena opština, beleži kao kućne starešine Jovana Nastasića, sa kućnim br. 331, Mihaila Miju Nastasića sa kućnim br. 1611, Gaju Nastasića sa kućnim br. 1653 i Marka Nastasića sa kućnim br. 1789.

Mija i Gaja Nastasić na popisu starešina somborskih pravoslavnih domova iz 1790. god.

Među Somborcima koji su u zimu 1795/96. g. bili raspoređeni na noćnu stražu prema Dunavu, u vreme epidemije poznate „Iriške kuge“, zabeleženi su: Andrija, Gaja, Marko, Mijo, Sima i Stefan Nastasić.

Porodica Nastasić narednih decenija se znatno razgranala, pa su, prema popisu iz 1828. godine, kao posednici zemlje i salaša u somborskim prigradskim atarima zapisani Adam Nastasić (23 jutra i 1.000 hvati oranice i tri jutra i 500 hvati senokosa), Andrija Nastasić (20 jutara i 1.000 hvati oranice, dva jutra senokosa i 800 kv. hvati vinograda), Daško Nastasić (šest jutara i 500 hvati oranice i jedno jutro senokosa), Đorđe Nastasić (13 jutara i 1.000 hvati oranice i tri jutra senokosa), Gaja Nastasić (20 jutara oranice i dva jutra senokosa), Gliša Nastasić (25 jutara i 1.000 hvati oranice i četiri jutra senokosa), Ilija Nastasić (tri jutra i 500 hvati oranice i 1.000 kv. hvati vinograda), Jovan Nastasić (19 jutara i 1.000 hvati oranice, tri jutra senokosa i 1.700 kv. hvati vinograda), Moja Nastasić (12 jutara i 500 hvati oranice i dva jutra senokosa), Pantelija Nastasić (20 jutara oranice i dva jutra i 1.000 hvati senokosa), Petar Nastasić (27 jutara oranice i četiri jutra i 500 hvati senokosa), Sava Nastasić (tri jutra i 1.500 hvati oranice) i Toša Nastasić (devet jutara oranice i dva jutra senokosa). Među nabrojanim Nastasićima, u ovo vreme kuću u gradu imao je samo Pantelija Nastasić (na broju 2161, pri kraju desne strane današnje ulice Maksima Gorkog), a svi ostali popisani bili su salašari u Čičovima i na Bukovcu (u Čičovima su, jedan pored drugog, bili salaši Jovana, Andrije, Toše, Daška, Gliše, Đorđa, Moje, Petra i Adama Nastasića, a na Bukovcu su, pod jednim kućnim brojem, salaše imali Pantelija i Gaja Nastasić).

Fragment iz popisa Somboraca koji su posedovali salaše, oranice, senokose i vinograde iz 1828. godine, sa kućnim starešinama prezimena Nastasić na salašu Čičovi

Kao vlasnici ovaca u ataru prigradskog salaškog naselja Čičovi 1835. g. zapisani su Jovan Nastasić (vlasnik 40 ovaca), David Nastasić, sin Đorđev (20 ovaca), Gliša Nastasić (30 ovaca), Petar Nastasić (20 ovaca), Daško Nastasić (deset ovaca) i Vasilije Nastasić (pet ovaca). U ataru Bukovca iste godine ovce su uzgajali Panta Nastasić (vlasnik 16 ovaca) i Gaja Nastasić (28 ovaca).

Atari Čičova i Bukovca, južno i jugozapadno od Sombora, početkom 19. veka

Prilikom popisa za regrutaciju u srpsku narodnu gardu, tokom Mađarske revolucije, u februaru 1849. g. u Čičovima su zapisani Daško Nastasić (56 godina), sa sinom Stevanom (30) i regrutovanim sinovima Trivunom (29) i Jovanom (24); Daško Nastasić, drugi istog imena i prezimena (56), sa sinom Todorom (32), uz čije ime stoji napomena: u soldati, i regrutovanim sinom Nedeljkom (19); David Nastasić (39); Jovan Nastasić (66), sa sinovima Pavom (42), Petrom (40) i regrutovanim Stevanom (26), i sa regrutovanim unucima Nikolom (23) i Dragom (19); Kosta Nastasić (30), sa regrutovanom braćom Lukom (26) i Filipom (19); Lazar Nastasić (59), sa sinom Milošem (32) i regrutovanim sinovima Urošem (26), Markom (24) i Mitom (22); Marko Nastasić (52), sa regrutovanim sinom Mijom (21); Vasa Nastasić (52), sa regrutovanim sinovima Đukom (26) i Nikolom (20) i Vasa Nastasić, drugi istog imena i prezimena (57), sa sinom Simom (35), kraj čijeg imena stoji napomena: četvoro sitne dece. Na Bukovcu su istovremeno zapisani David Nastasić (40 godina), sa regrutovanim sinom Kuzmanom (22); Gaja Nastasić (68), sa sinom Tadijom (42) i regrutovanim sinovima Trivunom (37) i Ackom (30), kao i Jovan Nastasić (30).

Fragment iz popisa za Srpsku narodnu gardu na salašu Čičovi kraj Sombora iz 1849. god.

Početkom šezdesetih godina 19. veka kao vlasnici konja, rogate marve i ovaca zapisani su somborski stanovnici i salašari: Acko Nastasić (vlasnik četiri govečeta i dva konja), Branko Nastasić (vlasnik jednog govečeta), Daša Nastasić (tri konja), Daško Nastasić (dva konja), David Nastasić (četiri govečeta, tri konja i 40 ovaca), Đuka Nastasić (tri konja), Gaja Nastasić (tri konja), Jovan Nastasić sa Čičova (osam konja), Jovan Nastasić sa Bukovca (dva konja), Kosta Nastasić (dva konja); Lazar Nastasić (osam konja); Luka Nastasić (dva konja), Marko Nastasić (tri konja), Nedeljko Nastasić (dva govečeta), Petar Nastasić (dva konja), Sava Nastasić (četiri konja), Sima Nastasić (tri konja) i Stefan Nastasić (30 ovaca).

Salaši Nastasića na salaškom naselju Čičovi, početkom sedamdesetih godina 19. veka

Na spisku punoletnih Somboraca pravoslavne veroispovesti, koji su imali biračko pravo za izbor poslanika na srpskom narodno-crkvenom saboru, 1872. g. su zabeleženi: u predgrađu Selenča, sa kućnim br. 175 Stevan Nastasić, br. 297 Isak i Vasa Nastasić, br. 329 Mitar (Matijin) Nastasić, br. 339 Jakov Nastasić sa sinom Stevanom, br. 340. Branko Nastasić, br. 384 Nikola Nastasić, br. 425 Petar Nastasić i na br. 649 Marko Nastasić sa sinom Mijom. Na Čičovima su zapisani, na kućnom br. 742 Uroš Nastasić sa sinom Jocom, br. 743 Stevan i Aleksa Nastasić, br. 744 Kosta Nastasić sa sinovima Pavom i Tanasijem, br. 745 Filip Nastasić, br. 746 Lazar (Lukin) i Mitar Nastasić, br. 747 Gaja Nastasić, br. 748 Sima Nastasić sa sinom Jocom, br. 750 Lazar Nastasić sa sinom Markom, br. 751 David Nastasić sa sinom Đukom, br. 753 Đuka i Nikola Nastasić (Vasini sinovi), Joca (Đukin) Nastasić i Rada (Stevanov) Nastasić, br. 754 Petar Nastasić i na br. 755 Pavle Nastasić sa sinovima Nikolom i Dragojlom. Na Bukovcu su zapisani, na kućnom br. 807 David Nastasić sa sinovima Krstom i Savom, br. 808 Jovan Nastasić, br. 809 Sava (Tadijin) Nastasić, br. 856 Stojan Nastasić i na br. 857 Arsen Nastasić sa sinovima Tomom, Pavom i Petrom, Mitar (Davidov) Nastasić, te Jovan i Necko Nastasić. U somborskom predgrađu Banat (Mlake) na kućnom br. 123 zapisan je Adam Nastasić. Ukupno je 1872. g. u Somboru i na prigradskim salašima Čičovi i Bukovac bilo 26 kuća Nastasića, sa 50 punoletnih muških članova.

Nastasići sa Čičova i Bukovca na fragmentu popisa pravoslavnih punoletnih Somboraca sa biračkim pravom iz 1872. god.
Kuće Nastasića u predgrađu Selenča prema popisu iz 1872. god.

Među Somborcima, koji su u Prvom svetskom ratu bili u srpskim dobrovoljcima, nalazili su se Kosta (Bože) Nastasić i Spasen (Tanasija) Nastasić sa Čičova i Stevan (Miloša) Nastasić iz grada.

Podaci o Kosti Nastasiću iz spiska somborskih srpskih dobrovoljaca u Prvom svetskom ratu

Pojedine grane porodice Nastasić kasnije se, tokom 20. veka, beleže i među salašarima u prigradskim salaškim naseljima Lugumerci (danas Lugovo), Lenija, Obzir i Šikara. Jedna grana ove somborske porodice živela je u 20. veku i u obližnjem selu Staparu.

Salaš Alekse Nastasića u Čičovima (druga polovina 19. veka), fotografisan oko 1980. god.

Prema podacima iz 1967. godine, u Somboru i na prigradskim salašima živelo je 185 punoletnih osoba sa prezimenom Nastasić, te su Nastasići predstavljali jednu od najbrojnijih starih somborskih porodica.

Krsna slava svih somborskih Nastasića je Sv. arhiđakon i prvomučenik Stefan (9. januara po novom kalendaru).

Milan Stepanović

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.