Istorija,  OBZORJA PROŠLOSTI

SOMBOR U PUTOPISU EVLIJE ČELEBIJA

Evlija Čelebi

Znameniti turski putopisac Evlija Čelebi (1611-1682) učestvovao je 1663/64. godine, kao deo svite velikog vezira Ahmed-paše Ćurpilića, u Austrijsko-turskom ratu, a neko vreme se pridružio i odredima tatarskog hana Ahmeda Giraja, s kojima je učestvovao u pustošenju austrijskih poseda. Nakon neuspelog pohoda na Beč i turskog poraza u leto 1664. godine, Čelebi se, posle potpisivanja mira, vratio sa turskom vojskom, preko Ujvara i Budima, u Beograd, gde je ostao do proleća 1665. godine. Tokom juna 1665. g. Čelebi je sa turskim izaslanstvom otputovao u Beč radi utvrđivanja detalјa mirovnog sporazuma, a po povratku u Budim mirovni sporazum je predao budimskom beglerbegu Gurdži Mehmed-paši, koji mu je, kao nagradu, naložio da izvrši inspekciju turskih naselјa i pokrajina u Mađarskoj.

Tako je Čelebi, verovatno u leto ili jesen 1665. godine (pojedini mađarski istoričari misle da bi godina njegove posete Somboru mogla da bude i 1666), doputovao i u krajeve Segedinskog sandžaka. Prošavši Čongrad, Kečkemet i Kaloču, došao je u Baju, odakle se, nakon pregleda grada, sa pratnjom od 150 lјudi, uputio ka Somboru, koji je bio nahijsko središte velike nahije u Segedinskom sandžaku i već 124 godine pod turskom upravom.

Čelebi je u Sombor stigao posle osam časova puta. Na samom početku zapisa o Somboru on beleži da se grad nalazi na zapadnoj strani jednog velikog polјa, da je u stara vremena bio velika varoš, te se još na mnogim mestima jasno vide ostaci nekadašnjih građevina. Beleži i da ga je osnovao ugarsko-nemački kralј Stefan (reč je zapravo o Žigmundu Luksemburškom, koji je bio prvi ugarsko-nemački kralj), a da ga je iz neverničkih ruku 559. godine (1551/52) osvojio Pertev-paša, jedan od vezira sultana Sulejmana (ovde Čelebi godinu turskog osvajanja Sombora pogrešno pomera za jednu deceniju kasnije).

Unutrašnji grad Čelebi opisuje kao vrlo jaku četvorougaonu palanku, u čijem središtu se nalazila tvrđava građena od čvrstog materijala, u kome je postojao samo dizdarev konak, bez drugih građevina. Tvrđava je bila okružena opkopom, a pred kapijom, odnosno kulom tvrđave, nalazila se mala džamija Sulejman-hana pokrivena ćeramidom i njegov hamam (tursko kupatilo). Na tvrđavi su bila i dva šahi-topa (teška ili velika topa), ali bez i jedne oke baruta jer se mesto nalazilo u unutrašnjosti zemlјe. Izvan tvrđave, u unutrašnjem gradu, koji nije bio nastanjen, nalazila se čaršija sa bazarima, bez stambenih kuća, sa dvesta većinom kujundžijskih dućana, jedna olovom pokrivena i od tvrdog materijala građena džamija i jedan han pokriven ćeramidom. Tokom noći straža je zatvarala kapije unutrašnjeg grada, koji je čuvalo 12 pasvandžija (noćnih čuvara).

Maketa Sombora (tvrđave i unutrašnje varoši) načinjena prema opisu Evlije Čelebija (Gradski muzej u Somboru)

Spolјašnja varoš bila je velika i nalazila se sa jugoistočne strane tvrđave, okrenuta Kibli (prema Meki), a okružena vinogradima, baštama i ograđenim vrtovima. U njoj se nalazilo 14 islamskih bogomolјa – pet džamija i devet mahalskih mesdžida (bogomolјa bez minareta), a veličinom su se isticale džamije Išri-paše i njegovog oca Mutedein-paše. Čelebi piše i da među Somborcima imamo mnogo hadžija, što ukazuje i na znatan broj imućnih stanovnika, kao i da se u gradu nalaze i dva znamenita (sveta) groba Šaban-babe (“baba” je titula derviškog starešine – šeha) i imam-efendije Humam-dede (“deda” je skraćenica za derviša), koji se hodočaste. U ovom delu grada nalazilo se i dve hilјade dobrih, prostranih ćeramidom pokrivenih kuća, prizemnih i na sprat, od kojih se, kao najbolјa i najlepša građevina, isticao saraj (dvor) Beri-paše, za koji Čelebi navodi da je pravi rajski vrt Irem, a za Beri-pašu kaže da je najugledniji od svih uglednih i velikih prvaka ovog grada, te da je njegova trpeza danju i noću neograničeno pristupačna i bogatom i siromašnom, starom i mladom. Čelebi je u Beri-pašinom saraju i odseo tokom svog višednevnog boravaka u Somboru.

Putopisac beleži i da u Somboru postoje dve medrese za studente, dve tekije poštovanih derviša, šest osnovnih škola za malu decu (to je veći broj islamskih osnovnih škola nego što ih je bilo u Pešti, Segedinu, Mohaču ili Osijeku), dva hana za putnike i namernike i jedan hamam koji dušu osvežava. Navodi i kako ovde nema tekućih voda, ali da postoje četiri bunara sa živom (pijaćom) vodom.

O raji somborskoj Čelebi piše da nisu Mađari, no vlasi hrišćani (Srbi i Bunjevci) i kaže da Sombor ne pripada Mađarskoj, već je sastavni deo vilajeta Bačke i Vlaške (mada nije jasno o kakvoj administrativnoj podeli ovde piše, moguće je da Čelebi pravi neku, nedovolјno jasnu, razliku između Budimskog i Jegarskog pašaluka, kome je Sombor pripadao). Za Sombor navodi i da je jako bogato mesto, u kome se jedan obrok hrane za konja prodaje za jednu akču, jedno jagnje za deset akči, a kola dinja i lubenica za pet peneza. Gradskim prihodima od carskog hasa, harača i tržnih carina upravlјala je finansijska uprava sa sedištem u Jegru.

Sombor na putopisnoj mapi Hajnriha Otendorfa iz 1667. god.

Somborski stanovnici, kako navodi Čelebi, većinom su bili trgovci, nosili su krajiška odela, bili su ulјudni i hrabri lјudi, i prijatelјi stranaca. U slučaju opasnosti, Sombor je mogao da dâ i dve hilјade odabranih konjanika-koplјanika. Deo zapisa Čelebi je posvetio opisu svog razgovora o krajiškim pitanjima, koji je, sa starijim i uglednijim Somborcima, vodio u haremu (ograđenom dvorištu – porti) Mutadein-pašine džamije, tokom koga je nastala rasprava povodom grubog postupka jednog od prisutnih učesnika prema svom još neodraslom sinu.

U šeher Somboru, kako ga naziva u putopisu, Evlija Čelebi je proveo čitavu sedmicu, odakle je, bogato darovan (od Beri-paše je dobio stotinu dukata i jednog konja, kao i tri roba pobegla od Tatara, koji su ovde bili na zimovniku), sa svojom velikom pratnjom, otputovao za Bač, putujući osam sati beskrajnom ravnicom.

Sombor na crtežu iz 1697. godine, sa vidnim ostacima turskih građevina

Čelebijev zapis o Somboru predstavlјa, svakako, svedočanstvo prvog reda, ali prilikom njegove analize treba imati na umu da je putopisac u svojim opisima sklon preuveličavanju, zaokruživanju i orijentalnom nehaju pri upotrebi brojeva, pa sa oprezom treba primiti njegove podatke o broju kuća u spolјašnjoj varoši (Sombor bi, sa dve hilјade kuća, imao preko 10.000 stanovnika, što je, svakako, preterano), broju dućana i broju vojnika (konjanika) koje grad može da sakupi u slučaju potrebe. Realnije deluju navodi o broju džamija, mahalskih mesdžida (samim tim i mahala – devet), škola, hanova i hamama.

Statua Evlije Čelebija pored tvrđave u Jegru (Mađarska)

Za razmatranje islamskog kulturnog, prosvetnog i verskog života u Somboru dragoceni su Čelebijevi podaci o znatnom broju džamija, mesdžida, medresa, tekija i škola. Oni ukazuju na činjenicu da je u gradu postojao razvijen islamski duhovni život, što potvrđuju i podaci o somborskim prepisivačima dela u arabičkim rukopisima. Na osnovu Čelebijevog zapisa moguće je da se odredi i vreme preobražaja Sombora iz nekadašnje kasabe, kako ga u svom zapisu još 1639. g. beleži Muhamed Belgradi, do šehera, kako ga 1665. g. opisuje Čelebi  (“šeher” je u osmanskoj civilizaciji predstavlјao veće otvoreno gradsko naselјe, pretežno naselјeno muslimanskim živlјem, koje je, kao obeležja islamske civilizacije, imalo više džamija [najmanje četiri], kao i mektebe [osnovne škole], medrese [srednje i više škole], tekije, hamame, hanove ili karavanseraje itd, a status šehera imali su, prema zapisu Evlije Čelebija, i Erdut, Titel i Bečkerek, ali i Beograd, Užice, Sarajevo itd.).

Zapis koji je Evlija Čelebi ostavio o Somboru, osim dokumentarnog značaja, uprkos povremenim statističkim preterivanjima i uopštavanjima, predstavlјa istorijsko svedočanstvo o značajnim promenama koje su se dogodile u Somboru tokom prethodne dve ili tri decenije, te o njegovom, sada već završenom, preobražaju u trgovački grad i tvrdu tursku palanku. Bez Čelebijevog svedočanstva mogli bi tek da se naslute izgled i veličina Sombora na završetku turske vladavine, a dragoceni detalјi tog života ostali bi prekriveni zaboravom. Ukoliko se Čelebijevi statistički podaci o Somboru, prema kojima s pravom možemo da budemo sumnjičavi, i višestruko umanje, još uvek ostaje slika mnogolјudne i napredne turske trgovačke palanke, odnosno šehera u kome su uveliko bili razvijeni orijentalna urbana kultura i islamski duhovni i prosvetni život.

Milan Stepanović

 

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.